Hoe stel je een huurovereenkomst op

Als verhuurder van een woning is het opstellen van een huurovereenkomst een belangrijk aspect van het verhuren. Een goede huurovereenkomst biedt beide partijen duidelijkheid over de rechten en plichten die ze hebben. Maar een onjuist opgestelde huurovereenkomst, iets wat we we nog regelmatig zien, is vragen om problemen. In sommige gevallen zelfs grote problemen. In dit artikel geven we u als verhuurder een praktische handleiding om een huurovereenkomst op te stellen. 

Hiermee kunt u zelf aan de slag, of uw bestaande document nazien of alles correct staat. Hoewel u het als verhuurder zelf mag doen, is het vanwege de gevolgen van een niet goed opgestelde overeenkomst beter als u dit laat doen, door een partij met de juiste juridische kennis.

Inhoud van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst bevat belangrijke informatie over de huurperiode, de huurprijs en eventuele bijkomende kosten. De huurovereenkomst dient de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder te beschrijven. In dit deel van het artikel bespreken we de inhoud van de huurovereenkomst en welke aspecten daarbij van belang zijn.

Hieronder volgt een nadere uitwerking van de inhoud van de huurovereenkomst.

Partijen

Een huurovereenkomst begint met het benoemen van de partijen. Dit zijn de huurder en de verhuurder. Vermeld hierbij de volledige namen en adressen van beide partijen.

Object

Beschrijf in de huurovereenkomst om welke woning het gaat. Vermeld het adres, de oppervlakte en het aantal kamers van de woning. Voeg eventueel een plattegrond van de woning toe als bijlage.

Huurperiode

Beschrijf in de huurovereenkomst de huurperiode. Vermeld de datum waarop de huurperiode begint en eindigt. Vermeld ook wat de opzegtermijn is voor beide partijen en hoe deze opzegging dient te geschieden.

Huurprijs

Vermeld de huurprijs in de huurovereenkomst. Vermeld ook op welke manier de huurprijs dient te worden betaald en op welke datum deze betaald moet zijn. Vermeld daarnaast eventuele bijkomende kosten, zoals servicekosten en energiekosten.

Indexering huurprijs

Het is gebruikelijk om in de huurovereenkomst op te nemen dat de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd. Hiermee wordt de huurprijs aangepast aan de inflatie. Vermeld in de huurovereenkomst welk indexcijfer hierbij wordt gehanteerd.

Onderhoud

Beschrijf in de huurovereenkomst wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. Vermeld bijvoorbeeld dat de verhuurder verantwoordelijk is voor groot onderhoud en de huurder voor klein onderhoud.

Verzekeringen

Vermeld in de huurovereenkomst welke verzekeringen de huurder dient af te sluiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Het is gebruikelijk om in de huurovereenkomst op te nemen dat de huurder verplicht is om een inboedelverzekering af te sluiten. Hiermee voorkomt u dat u als verhuurder verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan de inboedel van de huurder.

Waarborgsom

Het is gebruikelijk om bij aanvang van de huurperiode een waarborgsom te vragen. Vermeld in de huurovereenkomst welk bedrag dit is en onder welke voorwaarden deze waarborgsom wordt terugbetaald.

Voorwaarden en bepalingen

Naast de inhoud van de huurovereenkomst is het belangrijk om ook voorwaarden en bepalingen op te nemen die gelden voor de huurder. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verbod op het huisvesten van derden, het niet toestaan van huisdieren of het verplicht stellen van het afsluiten van een inboedelverzekering. Hieronder volgt een nadere uitwerking van de voorwaarden en bepalingen die u als verhuurder kunt opnemen in de huurovereenkomst.

Verbod op onderverhuur

Het is gebruikelijk om in de huurovereenkomst op te nemen dat de huurder de woning niet mag onderverhuren aan derden. Hiermee voorkomt u dat er illegale onderhuur plaatsvindt. Vermeld in de huurovereenkomst welke strafmaatregelen gelden als de huurder toch onderverhuurt.

Gebruik van de woning

Beschrijf in de huurovereenkomst het gebruik van de woning. Vermeld dat de woning uitsluitend mag worden gebruikt als woonruimte en dat er geen sprake mag zijn van overlast voor omwonenden. Vermeld ook dat de huurder verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de woning.

Huisdieren

Het is gebruikelijk om in de huurovereenkomst op te nemen of huisdieren zijn toegestaan in de woning. Indien huisdieren zijn toegestaan, kunt u bijvoorbeeld bepalen dat de huurder verantwoordelijk is voor eventuele schade die door de huisdieren wordt veroorzaakt.

Overlast

Beschrijf in de huurovereenkomst dat de huurder geen overlast mag veroorzaken voor omwonenden. Vermeld dat de huurder aansprakelijk is voor eventuele schade die door overlast wordt veroorzaakt.

Algemene Bepalingen Huurovereenkomst

Belangrijk is ook dat in het document voor de geldigheid wordt verwezen naar Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte (vastgesteld 20 maart 2017 en gedeponeerd op 12 april 2017 bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven). In deze paragraaf verwijst u ook naar het feit dat deze overeenkomst partijen verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van woonruimte (tenzij anders bepaald in de overeenkomst).

Verwijzing naar Gemeentelijk Meldpunt

En per 1 juli 2023 is het verplicht dat elke huurovereenkomst een verwijzing naar een Gemeentelijk Meldpunt bezit. De huurder dient gewezen te worden op het feit dat hij bij de gemeente terecht kan met klachten wanneer hij en verhuurder er niet uitkomen en er naar zijn mening sprake dient te zijn van handhaving. 

Bijlagen

In sommige gevallen kan het nodig zijn om bijlagen toe te voegen aan de huurovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een plattegrond van de woning, een inventarislijst of een aanvullende overeenkomst met betrekking tot het onderhoud van de woning. Hieronder volgt een nadere uitwerking van de bijlagen en addenda die relevant kunnen zijn en hoe u deze kunt opstellen.

Plattegrond

Het kan nuttig zijn om een plattegrond van de woning toe te voegen als bijlage bij de huurovereenkomst. Dit geeft de huurder een duidelijk beeld van de indeling van de woning en voorkomt eventuele misverstanden.

Inventarislijst

Indien u als verhuurder meubilair of andere zaken ter beschikking stelt aan de huurder, kan het nuttig zijn om een inventarislijst toe te voegen aan de huurovereenkomst. Hierop staat dan duidelijk vermeld welke zaken ter beschikking worden gesteld en wat de staat van deze zaken is.

Onderhoudsovereenkomst

Indien u als verhuurder afspraken heeft gemaakt met de huurder over het onderhoud van de woning, bijvoorbeeld over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tuin, kunt u deze afspraken vastleggen in een onderhoudsovereenkomst. Deze kan als addendum aan de huurovereenkomst worden toegevoegd. Fryslân Homes voegt bijvoorbeeld voor de volledigheid het Besluit Kleine Herstellingen toe: een lijst van kleine herstellingen die voor rekening van huurder zijn.

Aanvullende overeenkomst

In sommige gevallen kan het nodig zijn om een aanvullende overeenkomst op te stellen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u als verhuurder afspraken heeft gemaakt met de huurder over het gebruik van een gemeenschappelijke ruimte. Een aanvullende overeenkomst kan dan als addendum bij de huurovereenkomst worden gevoegd.

Handtekening

Als laatste is het belangrijk om de huurovereenkomst te laten ondertekenen door beide partijen. Een huurovereenkomst mag in Nederland zelfs mondeling gemaakt worden, daarvoor hoeft niets op papier te staan. Het wordt dan natuurlijk wel erg lastig uw recht te halen als onverhoopt wat mis gaat. Door een overeenkomst op papier te stellen en te laten ondertekenen legt u de afspraken zoals hierboven genoemd vast.

Fryslan Homes Leeuwarden buiten
Fryslan Homes Leeuwarden buiten
Goed Verhuurderschap
Uitbesteden geeft rust

Als u uw verhuurderschap uit handen geeft, weet u zeker dat alles goed geregeld is. U kunt uw rendement maximaal bewaken en genieten van uw vrije tijd.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Fryslân Homes. We helpen u graag verder.

Onze partners
Funda (2)
Pararius Nl (1)
Flanderijn (1)
Easy Nuts
Geldxpert Hypotheken Verzekeringen
Huurcheck Nederland
Kuiper Verzekeringen
MYN Vastgoedstylist
Phogatropy
Bint Makelaardij
Schermafbeelding 2022 06 15 Om 09.13.04
Sancus Bouw & Infra Met Ondertitel