verantwoordelijkheden van de huurder

Verantwoordelijkheden van de Huurder

Een verhuurder heeft veel verantwoordelijkheden voor de woning die hij of zij verhuurt. De lijsten zijn soms zo lang, dat u er al vanaf ziet, voor u goed en wel begonnen bent. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel, de huurder heeft ook verantwoordelijkheden. In dit artikel zetten we voor u op een rijtje voor welke zaken de huurder een plicht heeft.

Betaling van de huur

De huurder is verplicht tot een tijdige betaling van de overeengekomen huur. In de huurovereenkomst staat hoe hoog de huur is en op welke datum deze op uw rekening hoort te staan.

Als verhuurder is het van groot belang dat u tijdige betaling van de huur ontvangt. Het is immers uw belangrijkste inkomstenbron als verhuurder. Maak daarom duidelijke afspraken met de huurder over de betaling van de huur en communiceer daar goed over. Dit is onderdeel van een goede huurovereenkomst.

Het is aan te raden om de huurder vooraf te informeren over de betalingsvoorwaarden en de wijze waarop de huur betaald dient te worden. Zo kunt u afspraken te maken over de frequentie van de betaling (bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal), de wijze van betaling (bijvoorbeeld per automatische incasso of overboeking) en de uiterste betaaldatum. Zaak is wel dat betalingen bancair aantoonbaar dienen te zijn. Raadzaam is het verder om per maand huur te ontvangen en dit vast te leggen. Immers, aan de betaalperiode hangt ook de opzeggingstermijn vast.

Als verhuurder heeft u het recht om bij niet-tijdige betaling van de huur de huurder hierop aan te spreken. Dit doet u in eerste instantie op een vriendelijke manier, bijvoorbeeld door de huurder te vragen om de huur alsnog binnen een bepaalde termijn te betalen. Neem hierbij wel de wettelijke regels in acht en geef de huurder een redelijke termijn om de huur alsnog te betalen.

Als de huurder na herhaalde verzoeken nog steeds niet overgaat tot betaling van de huur, kunt u als verhuurder verdere stappen ondernemen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de huurder te sommeren tot betaling, een incassobureau in te schakelen of de huurder voor de rechter te dagen en betaling te vorderen middels een deurwaarder. Dit laatste is echter vaak een tijdrovende en kostbare procedure.

Onderhoud van het gehuurde

Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor het groot onderhoud, zoals het verzorgen van stabiele muren, en zorgen dat de dakgoten niet lekken. Maar de huurder is ook verantwoordelijk voor het omgaan met de woning “zoals het een goed huurder betaamt”. Of lees het als u wilt als ‘een goed huisvader betaamt’, iemand die met het huis omgaat alsof het zijn of haar eigen woning is.

“Als een goed huurder betaamt.”

In het Burgerlijk Wetboek staat in artikel 7:213: “De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen.” Het is een begrip dat niet volledig is uitgeschreven - een open norm-, maar houdt in dat de huurder moet zich gedragen zoals een behoorlijk mens zich als huurder gedraagt. 

Het zich gedragen als een goed huurder is de kernverplichting van de huurder. Dit blijkt ook uit het feit dat het niet voldoen aan deze verplichting, de verhuurder in de meest beschermende huurregimes een grondslag oplevert om de huurovereenkomst op te zeggen.

A. Schoon en netjes houden van het gehuurde

De huurder is verplicht uw verhuurpand schoon en netjes te houden. Dit betekent dat de huurder regelmatig dient schoon te maken en te onderhouden, zodat het in goede staat blijft.

Het schoonhouden van het gehuurde houdt onder meer in dat regelmatig de vloeren, ramen en sanitair schoongemaakt worden. Ook het verwijderen van vuilnis en het schoonhouden van keukenapparatuur en andere huishoudelijke apparaten behoort tot de verantwoordelijkheden. Daarnaast dient de huurder zorgvuldig om te gaan met de aanwezige meubels en andere zaken die bij het gehuurde horen, zodat deze niet beschadigd raken.

Ook het netjes houden van het gehuurde is van belang. Dit houdt onder meer in dat de huurder voorkomt dat er rommel of andere spullen rondslingeren en dat de ruimtes in het gehuurde netjes en opgeruimd zijn. Ook de tuin.De huurder is verantwoordelijk voor het voorkomen van beschadigingen of vernielingen in het gehuurde.

Als verhuurder is het belangrijk dit soort problemen tijdig te herkennen en bespreekbaar te maken met de huurder. Het houdt uw verhuurpand namelijk in goede staat en voorkomt onnodige geschillen.

B. Klein onderhoud uitvoeren

Groot onderhoud is de verantwoordelijkheid van de verhuurder, maar klein onderhoud ligt bij de huurder. Welk onderhoud ligt bij de huurder? In het Burgerlijk Wetboek (7:240) is vastgelegd dat kleine herstellingen voor rekening van de huurder zijn, het zogenoemde Besluit Kleine Herstellingen.

Een uitgebreide lijst is te vinden op de website van de Rijksoverheid, maar we geven u hier een aantal voorbeelden:

 • Schilderwerk binnen
 • Leertjes en onderdelen van kranen vervangen
 • Vernieuwing van hang- en sluitwerk
 • Internet- en Telefoonaansluiting
 • Vernieuwen van filters in de CV aansluiting en ontluchten
 • Onderhoud aan tuin, oprit en heg
 • Schoonmaken, vegen en ontstoppen van afvoerkanalen, ventilatie en schoorsteen
 • Schoonmaken van de dakgoten, mits de verhuurder daarbij kan

Sommige van deze onderdelen overlappen met de verantwoordelijkheid van u als verhuurder. Zo is de huurder verantwoordelijk voor het verwijderen van ongedierte als dat vlooien, mieren, wespen en luizen zijn. Maar wanneer het kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen zijn, valt het onder de verantwoordelijkheid van u als verhuurder.

C. Melden van grote gebreken of reparaties

Als verhuurder heeft u de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het gehuurde in goede staat verkeert. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan het pand. Het is echter ook belangrijk dat de huurder eventuele gebreken of reparaties tijdig aan u meldt, zodat u hierop kunt anticiperen.

Maak duidelijke afspraken met de huurder over het melden van eventuele gebreken of reparaties. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat de huurder gebreken of reparaties binnen een bepaalde termijn bij u dient te melden, bijvoorbeeld binnen 24 of 48 uur na constatering van het gebrek.

Als de huurder een gebrek of reparatie meldt, is het aan te raden om hier zo snel mogelijk op te reageren. Dit draagt bij aan een goede relatie tussen huurder en verhuurder en kan voorkomen dat kleine gebreken uitgroeien tot grote problemen.

Het is daarnaast belangrijk om als verhuurder zorgvuldig om te gaan met de gemelde gebreken of reparaties. Zo dient u de gemelde gebreken zo spoedig mogelijk te verhelpen en dient u de huurder tijdig en duidelijk te informeren over de voortgang van de reparatie of het herstel. Mits de huurder zelf natuurlijk aansprakelijk is voor het veroorzaken van de gebreken. Dit wordt dan molest genoemd. Huurder is dan verplicht de schade en/of storing zelf snel en professioneel te laten verhelpen.

Indien de huurder nalatig is in het melden van gebreken of reparaties, kan dit tot onnodige problemen leiden. Het is daarom van belang om als verhuurder de huurder te stimuleren om gebreken of reparaties tijdig te melden, door direct actie te ondernemen. Door de situatie serieus te nemen, voelt uw huurder zich gehoord, en dit draagt bij aan een goede relatie tussen u en uw huurder.

D. Bewonen volgens bestemming

De huurder heeft de plicht de woning te gebruiken volgens het bestemmingsplan. “Woning” is daarin gedefinieerd als: een complex van ruimten uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. Het lijkt zo’n open deur, maar hieronder valt dus niet een autogarage beginnen, een huis van lichte zeden, of een drugslab.

U als verhuurder heeft hier ook een plicht, namelijk dat uw woning niet gebruikt wordt als onderdeel van criminele activiteiten, waaronder wietteelt of huisvesting van illegalen. Ook is het uw verantwoordelijkheid te voldoen aan de wet WWFT (witwassen en financiering terrorisme) met uw vastgoed.

Om dit als verhuurder te kunnen nagaan, is de huurder verplicht mee te werken aan inspecties.

Omgaan met buren en omwonenden

De huurder heeft de verantwoordelijkheid om geen overlast te veroorzaken voor buren en omwonenden. Dit houdt in dat hij rekening houdt met de omgeving en zich respectvol gedraagt tegenover anderen. 

Hieronder valt onder meer:

 1. Geluidsoverlast beperken, vooral in de avonduren en 's nachts. Voorbeelden zijn: harde muziek, schreeuwen of lawaai van huishoudelijke apparaten.
 2. Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken voor buren en omwonenden, bijvoorbeeld door te voorkomen dat ze te lang blaffen of door het regelmatig schoonhouden van de kattenbak.
 3. De huurder hoort zich respectvol en beleefd te gedragen tegenover buren en omwonenden. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de leefgewoonten van anderen en geen vuilnis of fietsen in gemeenschappelijke ruimten achter te laten.
 4. Melden van eventuele problemen: Indien de huurder problemen heeft met buren of omwonenden, is het belangrijk om dit tijdig te melden bij de verhuurder.

Woningverbeteringen aanbrengen

Zoals eerder aangegeven, heeft u als verhuurder de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het gehuurde in goede staat verkeert. Het is echter ook mogelijk dat de huurder zelf verbeteringen of veranderingen wil aanbrengen in het gehuurde, om zo het woongenot te vergroten.

De verhuurder heeft hierin een belangrijke rol. Het is namelijk mogelijk dat de voorgestelde verbeteringen invloed hebben op de waarde van het pand, de veiligheid van de bewoners en/of het energieverbruik van het pand. Het is daarom belangrijk om als verhuurder zorgvuldig om te gaan met verzoeken tot woningverbeteringen en de huurder te adviseren over de mogelijkheden en eventuele consequenties.

De huurder heeft het recht om verbeteringen aan te brengen in het gehuurde, als deze verbeteringen geen schade veroorzaken aan het pand. Het is aan te raden om als huurder vooraf overleg te plegen met de verhuurder over de voorgestelde verbeteringen, om te voorkomen dat de verbeteringen achteraf moeten worden teruggedraaid of dat er onnodige kosten worden gemaakt.

Indien u als verhuurder toestemming geeft voor de voorgestelde verbeteringen, dient de huurder zelf te zorgen voor de uitvoering en financiering van de verbeteringen. Bij het aanbrengen van de verbeteringen moet u rekening te houden met de veiligheid en duurzaamheid van het pand.

Als verhuurder heeft u het recht om te controleren of de voorgestelde verbeteringen voldoen aan de gestelde eisen en om toezicht te houden op de uitvoering van de verbeteringen. Het is aan te raden om als verhuurder goed te communiceren met de huurder over de voortgang en eventuele problemen of gebreken op tijd te bespreken.

Voorbeelden van woningverbetering door de huurder kunnen zijn:

 1. Zonwering aanbrengen
 2. Sanitair vervangen
 3. Schilderwerk aan het huis, of behang aanbrengen
 4. Keukenapparatuur vervangen
 5. Zonnepanelen plaatsen

Einde van de huurperiode

De huurder heeft bij het beëindigen van de huurovereenkomst een aantal verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat het gehuurde in goede staat wordt achtergelaten. Dit omvat onder meer:

 1. Opzeggen van de huurovereenkomst: de huurder moet de huurovereenkomst tijdig opzeggen en rekening te houden met de opzegtermijn die in de huurovereenkomst n Algemene Bepalingen Woonruimte staan vermeld. Dit voorkomt dat u als huurder onnodig huur blijft betalen.
 2. Terugbrengen van het gehuurde in oorspronkelijke staat: Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder het gehuurde in principe in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Dit houdt onder meer in dat eventuele veranderingen of verbouwingen ongedaan worden gemaakt en dat het gehuurde schoon en netjes wordt achtergelaten.
 3. Reparaties en herstelwerkzaamheden: Indien er tijdens de huurperiode gebreken of beschadigingen zijn ontstaan aan het gehuurde, dient de huurder deze te herstellen voordat hij het gehuurde verlaat. Dit omvat bijvoorbeeld het repareren van kapotte tegels, het herstellen van beschadigingen aan de muren of het vervangen van kapotte apparatuur die is meegehuurd.
 4. Sleuteloverdracht: Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder alle sleutels van het gehuurde inleveren bij de verhuurder.

Conclusie

In het artikel “verantwoordelijkheden van de verhuurder” hebben we uiteengezet voor welke zaken u als verhuurder zorg moet dragen. Echter, een overeenkomst geeft altijd voor beide partijen rechten en plichten. De huurder heeft ook verplichting die nagekomen moeten worden. Om goed verhuurderschap tot een succes te maken, is het belangrijk te weten waar uw plichten als verhuurder eindigen, en de plicht van de huurder begint.

Toch blijkt uit bovenstaande, dat u als verhuurder wel altijd de vinger aan de pols moet houden. Zo voorkomt u dat er problemen ontstaan met de omwonenden, of dat er lukraak “verbeteringen” worden aangebracht die niet in lijn zijn met uw wensen als verhuurder of zelfs in strijd zijn met het bestemmingsplan en/of andere wettelijke vereisten.

Fryslân Homes kan u deze rompslomp met gemak uit handen nemen. Door regelmatig contact te onderhouden met de huurder, door de communicatie over geschillen en gebreken op zich te nemen, en de juridische kant van het verhuren op zich te nemen, weet u zeker dat alles tot in de puntjes geregeld is. Niet te vergeten, het tijdig innen van de huurpenningen en elke eerste van de maand doorstorten op uw rekening. Zelfs als de huurder nog niet betaald heeft!

Het resultaat is een blije huurder en een even zo blije verhuurder. Zo ontstaat automatisch een prettige relatie tussen u en de huurder, en uw pand blijft in een goede staat. Zonder dat het u uw vrije weekenden kost.

Nannewied Web
Nannewied Web
Toch liever door een professional laten doen?

Mirella van Fryslân Homes onderhoudt het contact met uw huurder, zorgt voor tijdige betaling van de huur én springt bij geschillen voor u in de bres.

Al honderden verhuurders in Friesland gingen u voor, sluit u aan bij Fryslân Homes voor een onbezorgde verhuur van uw woning.

Tel. 0513 20 10 50, of mail naar info@fryslanhomes.frl.

Onze partners
Funda (2)
Pararius Nl (1)
Flanderijn (1)
Easy Nuts
Geldxpert Hypotheken Verzekeringen
Huurcheck Nederland
Kuiper Verzekeringen
MYN Vastgoedstylist
Phogatropy
Bint Makelaardij
Schermafbeelding 2022 06 15 Om 09.13.04
Sancus Bouw & Infra Met Ondertitel