Voorwaarden Verkoop

1. Definities en begrippen

1.1 Fryslân Homes is gespecialiseerd in verkoop van particulier vastgoed en exploiteert de websites www.fryslanhomes.frl, www.fryslanhomestekoop.nl, www.fryslanhomestehuur.nl en www.fryslanhomerentals.nl . Door gebruik te maken van de diensten van Fryslân Homes, geeft de klant aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden, gedeponeerd en ter inzage liggend bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden. Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de dienstverlening en websites van Fryslân Homes en zijn ook op deze website gepubliceerd.

1.2 Fryslân Homes, gevestigd Struikheide 6, 8445 SE te Heerenveen is ingeschreven bij de KvK Leeuwarden onder nummer 63.96.98.23 biedt met www.fryslanhomes.frl/verkoop een platform aan verkoper om haar te koop staande vastgoed onder de aandacht te brengen bij belangstellende kandidaten.

2. Vraagprijs en levering

2.1 De vraagprijs van de woning is bepaald op € kosten koper inclusief de roerende zaken, gespecificeerd op de bijlage (I).

2.2 Indien om wat voor redenen dan ook daarvan tijdens de looptijd van de overeenkomst wordt afgeweken, zal Fryslân Homes dit aan opdrachtgever digitaal bevestigen.

2.3 De aflevering/ontruiming zal kunnen plaats vinden in overleg/op een nader overeen te komen datum.; doch liever niet voor.......

3. Kosten en prestatiecourtage

3.1 Opdrachtgever betaalt bij aanvaarding opdracht Fryslân Homes een eenmalig bedrag. Deze kosten worden aangewend voor het vervaardigen van een professionele presentatie ter bevordering van de verkoop door middel van woningstyling door een door Fryslân Homes ingehuurde woningstylist en digitaal inmeten van de woning tbv m2 en m3, 3D-interactieve plattegrond door de Plattegrondenfabriek, In de Buurt-informatie, organiseren Open Huis en druk van promotieflyers, en plaatsing van de presentatie op de website www.fryslanhomes.frl/ tekoop , Funda.nl, Jaap.nl, de actuele (sociale) netwerksites en onder aandacht brengen binnen andere van belangzijnde netwerken.

3.2 Fryslân Homes start de werkzaamheden bij ontvangst van de betaling.

3.3 Fryslân Homes ontvangt van opdrachtgever bij verkoop van de woning een prestatiecourtage dat gelinkt is aan de snelheid van de verkoop (de minimum courtage is € 2.750 exclusief de BTW). De datum van livegang op www.funda.nl is daarbij bepalend als startdatum. Dit courtage is gelinkt aan de uiteindelijke verkooprijs, is aflopend, waarbij de datum van mondelinge koopovereenkomst door verkoper van belang is voor het bepalen van de uiteindelijke courtage. De courtagenota wordt door de notaris verrekend in de nota van afrekening. Het courtagebedrag is exclusief de BTW .

3.4 De prestatiecourtage is tevens verschuldigd indien de potentiele koper(s) de koopovereenkomst reeds heeft getekend, maar opdrachtgever(s) om hem moverende redenen de verkoop niet wenst te continueren.

 

4. Looptijd en beëindiging

4.1 Deze bemiddelingsopdracht is aangegaan voor de duur van maximaal negen maanden na plaatsing op de live-omgeving van de website www.fryslanhomes.frl/tekoop en zal vervolgens wanneer voordien geen opzegging heeft plaatsgevonden van rechtswege eindigen 9 maanden na plaatsing en automatisch van de website worden verwijderd. Indien tussentijds de verkoopprijs in overleg met de verkoper wordt aangepast zal de prestatiecourtage zoals omschreven in punt 2.3 weer opnieuw worden toegepast en wordt de bemiddelingsopdracht opnieuw aangegaan voor een periode van negen maanden nadat de nieuwe vraagprijs is vermeld op de website van www.fryslanhomestekoop.frl

4.2 De opdracht eindigt verder in de volgende omstandigheden:

- opzegging door één van de partijen

- overlijden van de opdrachtgever

- intrekking van de opdracht door de opdrachtgever
- opschorten van de verkoop door de opdrachtgever

- vervulling van de opdracht door Fryslân Homes

 

4.3 Opzegging voordat de wettelijk looptijd na 9 maanden van rechtswege eindigt, dient steeds schriftelijk of elektronisch te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Wanneer opdrachtgever de bemiddelingsopdracht wenst te beëindigen en/of op te schorten voor de maximale duur van 9 maanden, gelden de volgende vergoedingen ten gunste van Fryslân Homes:

- Vertrek t/m 180 dagen: € 999,- inclusief de BTW

- Vertrek tussen 180 en 270 dagen: €599,- inclusief de BTW

4.4 Opdrachtgever krijgt in alle bovengenoemde gevallen van ontbinding of beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst de professionele foto’s digitaal overhandigd.

4.5 Onder het tot stand brengen van een koopovereenkomst wordt tevens verstaan het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt gekocht of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

4.6 Fryslân Homes behoudt zich het recht voor deze bemiddelingsovereenkomst eenzijdig te ontbinden wanneer opdrachtgever zich niet aan de volgende handelingen houdt:

- het niet uitvoeren van adviezen van dedoor Fryslân Homes ingehuurde woningstylist ten behoeve van woningaanpassing- en/of styling

- het niet tijdig reageren op verzoeken ter controle van de testpresentatie

- het niet opruimen van de woning ten behoeve van een bezichtiging

In bovengenoemde gevallen kan geen beroep worden gedaan op restitutie van het instapbedrag

4.7 De Prestatiecourtage blijft 24 maanden na beëindiging van deze overeenkomst verschuldigd indien Fryslân Homes genoegzaam bewijs levert dat de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de onroerende zaak het gevolg is van de dienstverlening van Fryslân Homes aan opdrachtgever tijdens de looptijd van de bemiddelingsopdracht

4.8

A Indien de opdracht betrekking heeft op dienstverlening ten aanzien van voor bewoning bestemde ruimte, is op deze opdracht tot dienstverlening:

- indien de opdracht tot stand is gekomen op het kantoor van Fryslân Homes, geen 14-dagen-ontbindingstermijn van toepassing;
- indien de opdracht op een andere wijze tot stand is gekomen dan op het kantoor van Fryslân Homes, een 14-dagen-ontbindingstermijn van veertien dagen na ondertekening van toepassing.

B Indien Fryslân Homes de opdrachtgever niet heeft geïnformeerd over de 14-dagen-ontbindingstermijn, wordt deze verlengd tot maximaal één jaar na de totstandkoming van de opdracht. Ontvangt de opdrachtgever deze informatie op een later moment alsnog, dan geldt de 14-dagen-ontbindingstermijn van veertien dagen vanaf dat moment.

C Indien de opdrachtgever gebruik wil maken van zijn recht op ontbinding van de opdracht, meldt hij dit binnen de 14-dagen-ontbindingstermijn door middel van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan Fryslân Homes. Na ontvangst van deze mededeling stuurt Fryslân Homes onverwijld een ontvangstbevestiging.

D Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht op ontbinding van de opdracht binnen de 14-dagen- ontbindingstermijn, is opdrachtgever niets verschuldigd tenzij opdrachtgever bij artikel 4.9 van de bijlage een of meer parafen/handtekeningen heeft gezet.

E Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de 14-dagen-ontbindingstermijn en van de vraag waar de overeenkomst is ondertekend ligt volgens de wet bij de opdrachtgever.

4.9 In afwijking van artikel 4.8 verzoekt de opdrachtgever Fryslân Homes direct te beginnen met zijn dienstverlening waardoor, indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht op ontbinding van de opdracht binnen zijn 14-dagen- ontbindingstermijn, bovengenoemde kosten en loon verschuldigd zullen zijn doch slechts voor zover ze daadwerkelijk gemaakt zijn.

 

  1. akkoord bovenstaande alinea .................................... ....................................

 

4.10 Indien de koper van het in deze overeenkomst omschreven object een beroep doet op enige ontbindende of opschortende voorwaarde in de tussen partijen opgemaakte koopakte of op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd,

a. opdrachtgever aan Fryslân Homes onverwijld schriftelijk mededeling dient te doen van dat beroep;

b. opdrachtgever gehouden is om aan Fryslân Homes alle door of namens Fryslân Homes gemaakte kosten te vergoeden, maar geen courtage.

5 Informatie

5.1 als onlosmakelijke onderdelen van deze overeenkomst worden door partijen beschouwd:

I De bijlage met informatie van verkoper en mededelingen over het te verkopen object.
Opdrachtgever belooft plechtig al de bij de woning behorende haar bekende gebreken, erfdienstbaarheden, rechten van derden – waaronder begrepen huur- of pachtrecht – aan Fryslân Homes kenbaar te hebben gemaakt middels dit formulier.

II Algemene Consumentenvoorwaarden.

III Algemene voorwaarden Fryslân Homes.

5.2 De opdrachtgever verklaart een exemplaar van de voorwaarden te hebben ontvangen op d.d. ___________ en met de inhoud daarvan bekend te zijn. Indien er wettelijke bepalingen en/of dwingende voorschriften van overheidswege gelden ten aanzien van de dienstverlening door Fryslân Homes of ten aanzien van de tariefstelling, dan treden deze in de plaats van het overeengekomene;

6. Toestemming en rechten

6.1 Opdrachtgever verklaart, voor zover van toepassing en voor zover nodig, te handelen met toestemming van de echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner en/of mede-eigena(a)r(en) en/of mede-contractant(en) en staat in voor de medewerking van deze betrokkene(n) bij de uitvoering van deze overeenkomst;

6.2 Foto’s en ander door Fryslân Homes gemaakt promotiemateriaal blijven tot aan ontbinding of beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst eigendom van Fryslân Homes. Pas na ontvangst van de vergoeding zoals omschreven in punt 3.3 zullen de promotiematerialen door opdrachtgever worden ontvangen.

6.3 Fryslân Homes zal de haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever – en zich bij het uitvoeren van de opdracht houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Identificatie bij Dienstverlening.

6.4 Het is opdrachtgever(s) niet toegestaan om buiten Fryslân Homes om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien die Fryslân Homes bij het vervullen van zijn bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.

7. Bijzondere bepalingen

7.1 Bezichtiging bij voorkeur op: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

7.2 Opdrachtgever/gezin/gezinsleden/hond(en) zijn in overleg wel/niet aanwezig bij bezichtigingen
7.3 Fryslân Homes ontvangt ___________ sleutel(s)
7.4 Te koop-bord