Fryslân Homes neemt Mirella! de Verhuurmakelaar over  Persbericht klik hier

Fryslân Homes neemt Mirella! de Verhuurmakelaar over  Persbericht klik hier

Voorwaarden Verhuur & Beheer

1.        Definities en begrippen

1.1     Fryslân Homes is gespecialiseerd in verhuur en beheer van particulier vastgoed en exploiteert de websites www.fryslanhomes.frl, www.fryslanhomestehuur.nl en www.fryslanhomerentals.nl . Door gebruik te maken van de diensten van Fryslân Homes, geeft de klant aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden, gedeponeerd en ter inzage liggend bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden. Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de dienstverlening en website van Fryslân Homes en zijn ook op deze website gepubliceerd.

1.2     Fryslân Homes, gevestigd Struikheide 6, 8445 SE te Heerenveen is ingeschreven bij de KvK Leeuwarden onder nummer 63.96.98.23 biedt met www.fryslanhomes.frl/verhuur en www.fryslnhomestehuur.frl platformen aan verhuurder om haar te huur staande vastgoed onder de aandacht te brengen bij belangstellende kandidaten.

1.3     Verhuurder geeft hierbij toestemming aan Fryslân Homes om haar vastgoed op voornoemd platform te publiceren. Om de kwaliteit van dit platform te garanderen zal Fryslân Homes, voorafgaande aan publicatie, een professionele presentatie van de woning samenstellen. Het is verhuurder niet toegestaan informatie behorende bij de woning zoals foto’s en karakteristieken bij deze presentatie voor andere doeleinden dan verhuur via Fryslân Homes te gebruiken. Bij overtreding is een boete van 250,- per gebruik opeisbaar door Fryslân Homes.

 

2.        Aanbiedingen

2.1     Alle aanbiedingen of andere verklaringen inzake aspirant huurders, zowel schriftelijk als mondeling, gedaan door Fryslân Homes, zijn vrijblijvend.

 

3.        Totstandkoming van de overeenkomst

3.1     Deze overeenkomst Verhuur particuliere woning komt tot stand door ondertekening door verhuurder/eigenaar en Fryslân Homes.

3.2     Voor totstandkoming van de overeenkomst is verhuurder op verzoek van Fryslân Homes verplicht een bewijs te overleggen en een kopie te verstrekken waaruit blijkt dat verhuurder eigenaar is van het te verhuren object en beschikt over de benodigde vergunningen om verhuur van het aangeboden vastgoed wettelijk mogelijk te maken.

 

4.        Werkzaamheden

4.1     De werkzaamheden die Fryslân Homes uitvoert, bestaan uit het adviseren inzake de huurprijs van het te verhuren vastgoed, het zoeken en selecteren van aspirant huurders voor het te verhuren vastgoed, het coördineren van de bezichtigingen van het vastgoed door de aspirant huurders en indien een huurder wordt gevonden het opstellen van de huurovereenkomst tussen verhuurder en aspirant huurder.

4.2     De genoemde werkzaamheden als genoemd in art. 4.1 zijn inspanningsverplichtingen.

4.3     Fryslân Homes houdt verhuurder op de hoogte over de voortgang van het zoektraject naar aspirant huurders.

4.4     Fryslân Homes selecteert aspirant huurders. De uiteindelijke beslissing voor de keuze van een van deze aspirant huurders ligt bij verhuurder. Hij geeft toestemming aan Fryslân Homes voor het afsluiten van een huurovereenkomst met de door verhuurder aangewezen huurder. Indien verhuurder heeft ingestemd met een huurder dan is verhuurder ook gehouden een huurovereenkomst met huurder aan te gaan.

4.5     Fryslân Homes controleert zorgvuldig de juistheid van de informatie die wordt verstrekt door aspirant huurder, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van frauduleus handelen door huurder.

4.6     De huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder zal alleen tot stand komen indien huurder de waarborgsom voor ondertekening van de huurovereenkomst heeft voldaan. Bij gebreke hiervan zal geen huurovereenkomst met verhuurder tot stand komen.

 4.7     Verhuurder ziet af van rechtstreeks contact met aspirant huurders voorgedragen door Fryslân Homes voordat tussen aspirant huurder en verhuurder een huurovereenkomst tot

            stand is gekomen, behoudens toestemming Fryslân Homes.

4.8     Indien opdrachtgever binnen 9 maanden na het eerste publicatiemoment op internet na het aangaan van een overeenkomst met Fryslân Homes de woning terugtrekt, danwel zelf een huurder voordraagt - niet zijnde een aspirant huurder van Fryslân Homes-, voor het te verhuren object en hiermee zelf een huurovereen-komst aangaat, is verhuurder een tegemoetkoming in de gemaakte kosten verschuldigd, welke groot is 1 maand huur exclusief 21% BTW.

 

5.        Honorarium

5.1     Voor het maken van een presentatie en de publicatie van het vastgoed op de websitewww.fryslanhomes.frl, www.fryslanhomestehuur.nl en www.fryslanhomerentals.nl wordt door Fryslân Homes een eenmalig bedrag gefactureerd aan opdrachtgever, te verrekenen met de eerste maand ontvangen huur.

5.2     Indien verhuurder de aangeboden woning via Fryslân Homes wil doorplaatsen naar andere websites wordt hiervoor een bijdrage in de advertentiekosten in rekening gebracht.

5.3     Indien verhuurder ondanks toestemming voor een aspirant huurder en ondanks de reeds opgestelde concept huurovereenkomst toch besluit geen huurovereenkomst met huurder aan te gaan, is verhuurder een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van 1x maandhuur exclusief 21% BTW aan Fryslân Homes verschuldigd.

5.4     Indien de door Fryslân Homes aspirant huurder de woning aanvaardt en tevens na verloop van tijd deze besluit te kopen, is Fryslân Homes gerechtigd een bedrag van 1% van de verkoopprijs aan verhuurder in rekening te brengen. Dit bedrag wordt vermeerderd met 21% BTW.

 

6.        Waarborgsom en beheer

6.1     Indien in de huurovereenkomst die wordt aangegaan door verhuurder en huurder een waarborgsom plus de eerste maand huur wordt overeengekomen dient huurder deze voor ondertekening van de huurovereenkomst per ommegaande te voldoen aan Fryslân Homes in haar hoedanigheid als bemiddelaar, tenzij anders overeengekomen. Fryslân Homes stort de eerste huur voor de sleuteloverdracht door aan verhuurder.

6.2     Verhuurder heeft tevens een overeenkomst voor het financieel beheer door Fryslân Homes tijdens de huurperiode met huurder. De waarborgsom wordt beheerd door Fryslân Homes. Tevens verzorgt Fryslân Homes het tijdig innen en doorstorten van de maandelijkse huur, facturatie, indexering, eindinspectie en finale afhandeling van de overeenkomst voor verhuurder, inclusief verrekening van de borg. Dit a somma van X% ex 21% BTW van de maandelijkse huur per maand. Fryslân Homes is gerechtigd dit bedrag in te houden van de maandelijks te innen huur.

6.3     Wanneer verhuurder tevens een overeenkomst heeft voor het technisch beheer door Fryslân Homes, worden de volgende taken uitgevoerd, mits deze vallen onder dagelijks onderhoud en niet onder een verbouwing of achterstallig onderhoud danwel verwijtend handelen bij historische verbouwingen: verrichten van inspectie bij klachten; verhelpen technische storingen; verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst; afhandeling klachtenonderhoud; indien gewenst opstellen van jaar- en meerjarenbegrotingen; uitbrengen onderhoudsvoorstellen; offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud; controle ingediende nota’s; verzorgen opleveringen en garantie-verplichtingen indien aanwezig; afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten; toezicht op goede naleving onderhoudscontracten; coördineren onderhoudsopdrachten. Dit a somma van X% ex 21% BTW van de maandelijkse huur per maand. Fryslân Homes is gerechtigd dit bedrag in te houden van de maandelijks te innen huur dan wel separaat te factureren bij leegstand.

 

7.        Betaling

7.1     Betaling dient steeds te geschieden per ommegaande op het door Fryslân Homes aan te wijzen bankrekeningnummer.

7.2     Indien de verhuurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de verhuurder van rechtswege in verzuim. De verhuurder is alsdan een rente

          verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend

          vanaf het moment dat de verhuurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.3     Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van de verhuurder zijn.

 

8.        Aansprakelijkheid

8.1     Fryslân Homes is niet aansprakelijk voor geschillen, gerezen voor, tijdens en na de overeenkomst met verhuurder, tussen verhuurder en huurder.

 

9.        Toepasselijk recht en geschillen

9.1     Op alle door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.