Voorwaarden Verhuur & Beheer

Opdracht en vergoeding

A: Verhuurder geeft bemiddelaar exclusief de opdracht tot het zoeken van een huurder voor zijn woning. De Bemiddelingskosten voor de eerste verhuur bedragen X,- exclusief 21% BTW. De kosten voor het zoeken van een vervolghuurder bedragen X,- exclusief 21% BTW.

B: Verhuurder wenst de StandaardService en het Financieel Beheer tijdens de huurperiode uit te laten voeren door Fryslân Homes. De bemiddelaar is gerechtigd de verhuurder de hieraan verbonden beheerkosten in rekening te brengen van X% per maand van de totale huuropbrengst (ex 21% BTW) gedurende de periode dat de woningzoekende in het huurobject woont.

C: Verhuurder wenst het Technisch Beheer tijdens de huurperiode NIET/WEL uit te laten voeren door Fryslân Homes. Bemiddelaar is gerechtigd de verhuurder de hieraan verbonden beheerkosten in rekening te brengen van X% per maand van de opbrengst van de huur (ex 21% BTW) gedurende de periode dat de woningzoekende in het object woont. Of € X,- exclusief 21% BTW zolang er leegstand is en de woning niet wordt verhuurd.

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

Opdrachtgever, al dan niet als eigenaar, de zeggenschap heeft het registergoed voor zover betreft de exploitatie van het registergoed.

Opdrachtgever verklaart dat voor totstandkoming van de overeenkomst verhuurder op verzoek van Fryslân Homes verplicht een bewijs te overleggen en een kopie te verstrekken waaruit blijkt dat verhuurder eigenaar is van het te verhuren object en beschikt over de benodigde vergunningen en toestemmingen om verhuur van het aangeboden vastgoed wettelijk mogelijk te maken en het te verhuren object bij aanvang van de Verhuur vrij zal zijn van gebreken in de zin van de wet.

Opdrachtnemer beschikt over een uitgebreid netwerk in de relevante markt. Opdrachtnemer is bereid om aan Opdrachtgever Bemiddelingsdiensten te verlenen bij de totstandkoming van een contract tussen de Opdrachtgever en een derde, onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze overeenkomst.

Partijen thans ten aanzien van de Bemiddelingsdiensten en het Beheren van registergoederen en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden voor verhuurders nadere afspraken wensen te maken ten aanzien van de Bemiddelingsdiensten en het Beheer en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kvk te Leeuwarden en zoals vermeld op de website www.fryslanhomes.frl, alsmede de onderhavige Bemiddelings- en Beheersovereenkomst, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

ARTIKEL 1 Opdracht

Opdrachtnemer verricht Bemiddelings- en Beheerdiensten voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft niet de bevoegdheid om de opdrachtgever te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 2 Duur

2.1 De Bemiddeling- en Beheerovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, zo lang de door Fryslân Homes geplaatste (vervolg)huurder in de woning woont.

ARTIKEL 3 Vergoeding

3.1 Zie pagina 1 van deze overeenkomst

ARTIKEL 4 Betaling

4.1 Betalingen aan Fryslân Homes worden ingehouden op de te innen en door te storten huur

4.2 Alle beslissingen worden genomen in overleg met de Opdrachtgever. Kosten welke volgen uit deze beslissing komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 Rapportage

5.1 Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever op de hoogte te brengen van haar werkzaamheden in tussen partijen overeengekomen wijze en tijdstippen.

ARTIKEL 6 Rangorderegeling

6.1 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Bemiddelings-en Beheerovereenkomst en de Algemene Voorwaarden zullen Partijen met elkaar tot een oplossing zien te komen. Indien dat niet lukt, is er sprake van een geschil en geldt het bepaalde in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7 Lastgeving

7.1 Opdrachtgever geeft, met inachtneming van het bepaalde in de mandaatregeling en de daarin opgenomen aanbestedingsregeling, welke als bijlage 1 aan de onderhavige overeenkomst is gehecht, aan Opdrachtnemer last, welke last Opdrachtnemer van de Opdrachtgever aanvaardt, om voor rekening en in naam van Opdrachtgever (rechts)handelingen te verrichten, doch uitsluitend voor zover die (rechts)handelingen in overeenstemming zijn met de Algemene Voorwaarden, de Bemiddelings- en Beheerovereenkomst(en) en de daarbij behorende bijlagen.

7.2 Onverminderd het recht van Opdrachtgever om de volmacht, voortvloeiende uit de lastgeving, te allen tijde te herroepen, eindigt deze in ieder geval terstond na beëindiging van een Bemiddeling- en Beheerovereenkomst, voor zover betrekking hebbend op het/de registergoed(eren) vallende onder die Bemiddeling- en Beheerovereenkomst.

Paraaf Opdrachtgever Paraaf Opdrachtnemer

ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer zelf.

ARTIKEL 9 Toepasselijk recht

9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan – naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Bijlage 1: Beschrijving Diensten

 

Standaard Service

Onderhouden van goede contacten met huurders

Screening en selectie van de juiste huurder

Uitvoeren van incheck- en opleveringsinspecties

Adviseren over alle wettelijke en fiscale aspecten van verhuur en huurwetgeving

Het leveren van een juridisch juist huurcontract

Bijhouden van de contracten en tijdig zoeken naar (een) nieuwe huurder(s).

6 wekencheck na plaatsing huurder

Oplossingsgerichte bemiddeling bij problemen

Vraagbaak tijdens de huurperiode

 

Financieel Beheer

Opzetten en bijhouden van een degelijke financiële administratie mbt huur

Monitoren van (tijdige) huurbetalingen

Beheer waarborgsom

Innen van de maandelijkse huur

Huren maandelijks doorstorten naar de verhuurder indien van toepassing

Jaarlijks doorvoeren van de huurverhoging (indexering).

Opstellen van financiële overzichten

Minimaliseren van wanbetaling

Huurachterstanden bewaken en incassoprocedure opstarten en begeleiden bij eventuele wanbetaling tot aan een eventuele rechtszaak.

 

Technisch Beheer (optie)

Halfjaarlijkse check van de woning

Eerste aanspreekpunt bij (technische) calamiteiten, klachtenafhandeling met huurder(s).

Inschakelen van betrouwbare derde partijen bij reparaties

Opvragen van offerte t.b.v. uit te voeren werkzaamheden

Afsluiten van onderhoudscontracten

Controle en bewaking op de uitgevoerde werkzaamheden

Archivering en dossieropbouw

Afhandelen van schadegevallen met verzekeraars